Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

 

PREZENTAREA PROIECTULUI

 

siglaproiect.jpg

În perioada iulie 2015 - noiembrie 2015, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, în calitate de beneficiar, derulează Proiectul “De la universitate la viaţa activă”, incadrat in axa prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, pe domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Obiectivul general al proiectului constă în resterea nivelului de pregătire a studenților prin participarea la stagii de practică în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii și a unei mai facile tranziții de la școală la viață activă.

Beneficiile pe termen lung ce vor rezultă din activitățile implementate prin intermediul prezentului proiect vor fi: o mai bună aprofundare a cunoștințelor dobândite la școală prin participarea la activități practice concrete în mediul economic real, dobândirea de competențe practice, identificarea de viitoare locuri de muncă sau programe de internship la angajatorii unde studenții desfășoară stagiul de practică și nu în ultimul rând găsirea efectivă a unui loc de muncă.


Beneficiile pentru societate în general sunt acelea că, vom avea tineri cu studii superioare mai bine pregătiți din punct de vedere practic și care se vor integra mai facil pe piață muncii și se vor adapta la cerințele provocările unui job în economia contemporană.


Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Desfășurarea stagiilor de practică incluse în planul de învățământ pentru 215 studenți din specializările: Ingineria produselor alimentare - programul de studii - tehnologia prelucrării produselor agricole, Zootehnie, Agricultura, Horticultură, Biotehnologii, Ingineria Mediului, Ingineria Mediului, Îmbunătățiri Funciare, Cadastru și Inginerie Economică în Construcții.
2. Crearea unui număr de 10 parteneriate universitate-mediul de afaceri pentru facilitarea tranziției studenților de la școală la viață active
3. Consilierea și orientarea în carieră a unui număr de 215 studenți
4. Premierea a 25 de studenți cu cele mai bune proiecte de practică și realizarea unui Portal ,,Practică pentru TINEri"
5. Desfășurarea unui workshop pe teme de pregătire practică și ocupare în rândul studenților, a beneficiilor participării la stagii de practică în afară instituției de învățământ cu scopul diseminării, schimbului de experiență și bune practici în domenii în care studenții se pregătesc. Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui nemijlocit la realizarea indicatorilor de program ai POSDRU și indicatorilor DCI care privesc asistarea tinerilor studenți și absolvenți în tranziția de la școală la viață activă precum și consilierea și orientarea în carieră (vocațională) a acestora pentru a-i ajută să își aleagă cea mai bună opțiune de loc de muncă corespunzătoare pregătirii teoretice din instituția de învățământ superior unde studiază. Activitățile proiectului vor duce la îmbunătățirea inserției studenților pe piață muncii (beneficiu pentru grupul țintă), ce se bazează pe dezvoltarea aptitudinilor de muncă în urmă contactului cu mediul economic real printr-o nouă abordare a stagiilor de pregătire practică și anume cea de tip parteneriat școală- mediul de afaceri (organizații din orice domeniu de activitate și instituții de stat). Aceste stagii de practică vor facilita integrarea viitorilor absolvenți de învățământ superior pe piață muncii și vor contribui la îndeplinirea obiectivului domeniului major de intervenție 2.1 și implicit a axei prioritare 2 de creștere a ocupabilitatii, subsumat obiectivului POS DRU: dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității prin corelarea educației și învățării pe parcursul formării profesionale inițiale cu cerințele pieței muncii din România și din UE.
Proiectul de față își propune să contribuie la facilitarea tranziției studenților de la școală la viață activă prin dobândirea de către aceștia de competențe cheie care să-i ajute la o mai rapidă integrare pe piață muncii după finalizarea studiilor sau chiar pe parcursul acestora prin participarea la internship-uri sau găsirea de job-uri part-time. Legea 1/2011 a Educației naționale a€“ în Secțiunea 10 a€“ Studii universitare de licență, articolul 150, alin 4 prevede că ,,În cadrul studiilor universitare de licență este obligatorie efectuarea unor stagii de practicaa€™a€™ care să ajute studenții să aprofundeze mai bine cunoștințele dobândite în anii de școală. Durată și programă acestora se stabilesc în funcție de planurile de învățământ și legislația în vigoare pentru organizarea stagiilor de practică prevăzute pentru ciclul de licență și master (Ordinul Ministrului Educației nr.3955/09.05.2008)
Conform Programului Național de Reforma al României 2014 a€“ Europa, elaborat în contextul Strategiei Europene pentru Creștere și Ocupare, proiectul propus contribuie la realizarea priorității „Cresterea gradului de ocupare în rândul tinerilor și a raței de participare pe piață muncii” prin facilitarea tranziției de la școală la viață activă a studenților.
Prin acest proiect se dorește sincronizarea dintre cunoștințelor teoretice acumulate de studenți în timpul anilor de studii și aspectele practice întâlnite în diferitele domenii în care pot activă, contribuind astfel la diminuarea cheltuielilor pe care mediul privat îl acordă formării profesionale și totodată recrutării de tineri absolvenți și totodată alinirea învățământului superior din România la Cadrul Național al Calificărilor. Această sincronizare nu poate fi realizată decât printr-o coordonare și o colaborare strânsă dintre mediul universitar și mediul privat de afaceri sau instituții publice acolo unde este cazul. Nevoia identificată la nivelul tuturor universităților nu numai a aplicantului este aceea de a creă mediul adecvat pentru desfășurarea practicii de specialitate și de a facilita tuturor studenților accesul la practică care să fie cât mai aproape de ceea ce înseamnă realitatea unui loc de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de: 1785839.63 lei